Tập 59:

Đọc truyện Uzumaki Boruto – Cửu Vĩ Hồ Ly phần 2 – Boruto – Tập 59 Online

Tập 60

Đọc truyện Uzumaki Boruto – Cửu Vĩ Hồ Ly phần 2 – Boruto – Tập 60 Online

Tập 61

Đọc truyện Uzumaki Boruto – Cửu Vĩ Hồ Ly phần 2 – Boruto – Tập 61 Online

Tập 62

Đọc truyện Uzumaki Boruto – Cửu Vĩ Hồ Ly phần 2 – Boruto – Tập 62 Online

Tập 63

Đọc truyện Uzumaki Boruto – Cửu Vĩ Hồ Ly phần 2 – Boruto – Tập 63 Online

Tập 64

Đọc truyện Uzumaki Boruto – Cửu Vĩ Hồ Ly phần 2 – Boruto – Tập 64 Online

Tập 65

Đọc truyện Uzumaki Boruto – Cửu Vĩ Hồ Ly phần 2 – Boruto – Tập 65 Online

Tập 66

Đọc truyện Uzumaki Boruto – Cửu Vĩ Hồ Ly phần 2 – Boruto – Tập 66 Online